افتتاح سايت جديد جامعه جراحان

استادان ، همكاران و سروران ارجمند انجمن گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ايران ، به عنوان انجمني نوپا و مردم نهاد چند سالي است كه با راي ، تلاش و همت همه همكاران ارجمند بر پا شده است . هدف از برپايي چنين انجمني ، افزون بر كمك به ارتقاء دانش ، مهارتها و اخلاق حرفه اي در زمينه رشته گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ، حمايت از حقوق همه همكاران، تبيين راهكارهاي ضروري براي بهبود مراقبتهاي پزشكي در اين رشتـه و خدمت رساني بيشتر به بيماران و ايجاد فضايي براي ايجاد همكاري هاي برترعلمي و حرفه اي است

1394/07/21 متن کامل

ایین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی

1395/03/01 متن کامل

مسایل تعرفه ای

1395/05/16 متن کامل

گزارش جلسه هئیت مدیره بهمن ماه 1396

جلسه ماهیانه هیئت مدیره انجمن درپنجشنبه ۹۶ / ۱۱ / ۵ باحضورآقایان دکترخواجوی،دکتررزم پا، دکترخوش
سیرت،دکترکوهی،دکترپوستی،دکترقاسمی وسرکارخانم دکتریزدانی تشکیل وپس ازبحث وبررسی
موضوعات طرح شده تصمیمات ذیل اتخاذشد:
۱ -باتوجه به پرداخت کلیه بدهی های مربوط به خریدساختمان جدیدانجمن طراحی وساخت سالن کنفرانس
درمحل دفتربازمانبندی براساس وضعیت مالی انجمن شروع شود
۲ -باتوجه به درخواست کمیسیون انجمنهای وزارت بهداشت ودرمان مبنی برمعرفی یک نماینده جناب آقای
دکترشیرازی معرفی گردیدند
۳ -مصوب گردیدنامه ای برای مسئولان سازمان نظام پزشکی تهیه ونگرانی جامعه گوش وگلو وبینی
وسروگردن ایران نسبت به تغییرات تعرفه اعلام گردد

1396/11/14 متن کامل

گزارش جلسه هیئت مدیره اردیبهشت 1397

جلسه ماهیانه هیئت مدیره(مشترک )انجمن ENTورینولوژی درمورخ ۹۷/۱/۳۰باحضورآقایان دکترخواجوی دکترنقیب زاده دکترخرسندی دکتررزم پا دکترمصباحی دکترخوش سیرت دکترسازگار دکترساعدی دکترتوکلی دکترقاسمی
وسرکارخانم دکتریزدانی وخانم دکترشهمیرزادی تشکیل وتصمیمات ذیل اتخاذشد:
۱-باتوجه به درخواست انجمن جراحان فک وصورت برای انجام جلسه مشترک بابرگزاری آن موافقت گردید
۲-پی گیری بخشنامه بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح انجام گردد
۳-مسئول واعضاء جدیدکمیته انفورماتیک به شرح ذیل مصوب گردیدسرکارخانم دکترمهتاب ربانی بعنوان مسئول واعضاء محترم آقایان دکترکوهی دکترساسان دبیری دکتررضاعرفانیان خسروی
۴-مصوب گردیدپس ازآماده سازی سالن کنفرانس انجمن افتتاحیه رسمی باحضورپیش کسوتان موسس وهیئت مدیره های دوره های گذشته ازبدو تاسیس انجام شود
۵-جناب آقای دکترخرسندی بعنوان نماینده انجمن درجامعه جراحان ایران معرفی شدند
۶-برنامه بازآموزی پزشکان عمومی بامشارکت سازمان نظام پزشکی به خانم دکتریزدانی مسئول کمیته علمی تفویض اختیارگردید
۷-مکاتبه با مدیران محترم گروه گوش گلو بینی وجراحی سرگردن دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور وروسای شاخه های انجمن دراستانها برای برنامه ریزی بهتر با هماهنکی دفترانجمن جهت عدم تداخل زمانی وموضوعی کنفرانسها وبازآموزی ها انجام شود

1397/02/02 متن کامل

صورتجلسه هیئت مدیره (اردیبهشت 1398)

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 5/2/98

جلسه هئیت مدیره انجمن با حضور آقایان دکتر خواجوی ،دکتر قاسمی ، دکترخوش سیرت ، دکتر کوهی ، دکتر رزم پا، دکتر شیرازی وخانم دکتر شهمیرزادی در محل انجمن برگزار و درمورد مسائل زیر بحث و تبادل نظر شد  تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

1398/02/08 متن کامل

نحوه انتخابات انجمن ها

1398/03/05 متن کامل

تعرفه خرید سمعک

1398/03/30 متن کامل

صورتجلسه هیئت مدیره تیرماه 1398

صورتجلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 98/4/13 که با حضور اعضاء (خانم  دکتر شهمیرزادی و آقایان دکتر خواجوی ، دکتر شیرازی ،دکتر مصباحی ، دکتر رزم پا ، دکتر نقیب زاده ،دکتر کیوانی، دکتر خوش سیرت ،  دکتر کوهی ، دکتر قاسمی )در دفتر انجمن برگزار شد  و موارد ذیل پس از بحث و بررسی اتخاذ گردید  :
1-    مقرر گردید که کمیته ای جهت نظارت برعملکرد کنگره ها با شرکت آقای دکتر کیوانی ، دکتر مصباحی و دکتر کوهی و دکتر شیرازی تشکیل گردد و مفاد پروتکل درجلسه مشترک بین دوانجمن مطرح ومصوب شود.
2-    مقررگردید که مجله آوای دوست بصورت الکترونیک در website  وکانال رسمی انجمن منتشر بصورت دوماهنامه ( با توجه به افزایش هزینه های کاغذ وپست ) وبعنوان سالنامه یک مجله بصورت مکتوب انتشار یابد .
3-    مقررگردید که جهت اعتراض به کسورات بیمه ها از حق العمل ها نامه ای به شورایعالی بیمه ارسال گردد که مسئول تهیه نامه آقای دکتر قاسمی تعیین گردید .
4-    براساس درخواست معاونت درمان وزارت بهداشت مبنی بر تهیه لیست داروهای ضروری مورد نیاز رشته گوش ،گلو، بینی وجراحی سروگردن  لیستی تهیه و به معاونت درمان ارسال گردد .
5-    مقرر گردید که شرایط ازکارافتادگی افراد بصورت چک لیست با نظر آقای دکتر خواجوی وآقای دکتر خوش سیرت تهیه گردد .  
6-    لیست بازآموزی کنگره ها ونحوه ارزشیابی موردبحث قرار گرفت و فرم تکمیل شده به معاونت آموزش مداوم ارسال شود.
7-    موافقت  گردید جهت اخدامتیاز بازآموزی برای کنگره آذر 98 انجمن علمی راینولوژی درصورت درخواست هیئت مدیره آن انجمن ، از طریق انجمن ENT  اخذ گردد.
8-    تعیین دو نفر بعنوان پزشکان نمونه از طرف انجمن که مقرر شد از افراد نظر خواهی شود  و به سازمان نظام پزشکی معرفی شوند .
9-جهت آموزش های عمومی و همگانی لیستی از طرف خانم دکتر شهمیرزادی و همکاری آقای دکتر رزم پا تعیین و به مجمع انجمن ها ارسال شود .
10-مقررگردید که جوابیه به بیمارستان آیت اله کاشانی درباره تراکئوستومی تهیه وارسال گردد .
11-مقررگردید که وکیل مشترک جهت امور حقوقی برای دو انجمن تعیین گردد.

1398/04/22 متن کامل

کنفرانس ماهانه مرداد 98

1398/05/03 متن کامل

جوابیه نامه درخواست نحوه استفاده از کارت خوان های ثبت شده درمطب ها

1398/06/14 متن کامل