گزارش جلسه هيئت مديره ارديبهشت 1397

جلسه ماهيانه هيئت مديره(مشترك )انجمن ENTورينولوژي درمورخ ۹۷/۱/۳۰باحضورآقايان دكترخواجوي دكترنقيب زاده دكترخرسندي دكتررزم پا دكترمصباحي دكترخوش سيرت دكترسازگار دكترساعدي دكترتوكلي دكترقاسمي
وسركارخانم دكتريزداني وخانم دكترشهميرزادي تشكيل وتصميمات ذيل اتخاذشد:
۱-باتوجه به درخواست انجمن جراحان فك وصورت براي انجام جلسه مشترك بابرگزاري آن موافقت گرديد
۲-پي گيري بخشنامه بيمه تامين اجتماعي نيروهاي مسلح انجام گردد
۳-مسئول واعضاء جديدكميته انفورماتيك به شرح ذيل مصوب گرديدسركارخانم دكترمهتاب رباني بعنوان مسئول واعضاء محترم آقايان دكتركوهي دكترساسان دبيري دكتررضاعرفانيان خسروي
۴-مصوب گرديدپس ازآماده سازي سالن كنفرانس انجمن افتتاحيه رسمي باحضورپيش كسوتان موسس وهيئت مديره هاي دوره هاي گذشته ازبدو تاسيس انجام شود
۵-جناب آقاي دكترخرسندي بعنوان نماينده انجمن درجامعه جراحان ايران معرفي شدند
۶-برنامه بازآموزي پزشكان عمومي بامشاركت سازمان نظام پزشكي به خانم دكتريزداني مسئول كميته علمي تفويض اختيارگرديد
۷-مكاتبه با مديران محترم گروه گوش گلو بيني وجراحي سرگردن دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسركشور وروساي شاخه هاي انجمن دراستانها براي برنامه ريزي بهتر با هماهنكي دفترانجمن جهت عدم تداخل زماني وموضوعي كنفرانسها وبازآموزي ها انجام شود